مناقصه و مزایده

 

 

 

موضوع:

“خرید و تأمین انواع کفش ترمز و شمشیرک 

آگهی مناقصه عام شماره ۰۲/ب/۱۴۰۲