دعوتنامه ارائه پیشنهاد قیمت
موضوع: دعوت به مناقصه عام انجام کلیه عملیات لجستیکی شامل تخلیه،بارگیری،جابجایی، استریپ، استافینگ،چیدمان و انبارشانواع کاالدربینالودو آپرین


احتراما ً به استحضار میرساند به منظور انتخاب پیمانکار انجام کلیه عملیات لجستیکی شامل تخلیه،بارگیری،جابجایی،
استریپ ، استافینگ ، چیدمان و انبارش انواع کالا دربینالود و آپرین-اسلامشهر تحت مدیریت شرکت کارفرمابه شرح مندرج
در این اسناد،بدینوسیله از آن مجموعه محترم دعوت میشود در صورت تمایل و توانایی اجرای موارد مطروحه در این دعوتنامه،
با درنظرگیری موارد قید شده در فایل پیوست نسبت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی خویش حداکثر تا 1403/02/16 اقدام نمایید.

اسناد مناقصه انجام عملیات لجستیکی در سایت های بینالود و آپرین (تهران)11/ب/1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *