حمل ریلی لوله های گروه صنعتی مپنا

با عنایت به بازاریابی صورت گرفته خارج از گروه صنعتی ایران خودرو، این شرکت اقدام به حمل لوله های گروه مپنا بوسیله واگنهای سری 444 هزاری (26 متری) از مبدا بندرعباس به مقصد ایستگاه آپرین و حمل ترکیبی به محل درب کارخانه آن شرکت نموده است و امید است با توجه به موفقیت آمیز بودن حمل مذکور بارگیری محمولات  در طول سال جاری افزایش داشته باشد و این شرکت با ارائه خدمات جدید و قابلیت حمل ترکیبی و امکان تخلیه و بارگیری انواع محمولات در سایت آپرین وارد بازارهای جدید گردد