کارفرما: شرکت سمندریل
اسناد مناقصه انجام عملیات لجستیکی در سایت های بینالود و آپرین (تهران)11/ب/1402
صفحه3 از 45
بسمه تعالی
دعوتنامه ارائه پیشنهاد قیمت
از: شرکت سمندریل
موضوع: دعوت به مناقصه عامانجام کلیه عملیات لجستیکی شامل تخلیه،بارگیری،جابجایی، استریپ، استافینگ،چیدمان و
انبارش انواع کاالدربینالودو آپرین
احتراما ً به استحضار میرساند به منظور انتخاب پیمانکارانجام کلیهعملیات لجستیکی شامل تخلیه،بارگیری،جابجایی،
استریپ، استافینگ،چیدمان وانبارشانواع کاالدربینالودو آپرین-اسالمشهرتحت مدیریت شرکت کارفرمابه شرح مندرج
در این اسناد،بدینوسیله از آن مجموعه محترم دعوت میشود در صورت تمایل و توانایی اجرای موارد مطروحه در این دعوتنامه،
با درنظرگیری موارد ذیل نسبت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی خویش حداکثر تا تاریخ16/02/1403اقدام نمایید.