ما به فکر سازوکاری پایدار هستیم

سمند ریل، حفاظت و ارتقای سلامت، ایمنی محیط زیست (HSE) را یک ارزش اساسی و مسئولیت شرکتی حاکم بر تمامی فعالیت های خود می داند. هدف ما این است که در فرهنگ پیشگیری HSE پیشرو باشیم.

(محیط زیست،ایمنی وانرژی)

ارزش های ما

سمندریل مفتخر به ارائه خدمات و سیستم های با ثبات که باعث تسهیل حمل و نقل و خدمات لجستیکی است، می باشد.

مدیریت ارشد ما متعهد به القای فرهنگ پیشگیری از HSE در هر شرایطی با محافظت از کارکنان خود در برابر بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار است. سمند ریل متعهد به بهبود مستمر عملکرد زیست محیطی فعالیت ها و خدمات خود در سراسر زنجیره ارزش با استفاده از نمای چرخه عمر کل پروژه ها است.

تعهد ما

این یک تعهد مدیریتی است که به وضوح نقش HSE را در تمام فرآیندها و فعالیت های تجاری خود نشان می دهد، در حالی که از همسویی با استراتژی شرکت از طریق عملیات روزانه و مشارکت کارکنان پشتیبانی می کند. سمند ریل دارای تعهدات زیر می باشد و از کلیه کارکنان می خواهد که بر این اساس عمل کنند:

– ارزش های ما در سراسر فعالیت ها، رفتارها و تصمیمات استراتژیک ما

– تقویت سلامت و تندرستی کارکنان و جلوگیری از بروز کلیه حوادث و بیماری های شغلی

– برای افزایش آگاهی سلامت، ایمنی و محیط زیست، بهبود عملکرد و بهترین شیوه ها در سراسر زنجیره تامین