بزرگترین دارایی یک شرکت افراد آن هستند

آنچه سمند ریل را منحصر به فرد می کند ایجاد روابط بلندمدت برای احساس اعتماد و ارزش بیشتر در سراسر زنجیره تامین است.
سمند ریل برای ارائه راه حل های هوشمندانه و انعطاف پذیر به مشتریان و شرکای خود به نیروی کار و شبکه ای همه کاره و با استعداد متکی است. فرهنگ سمند ریل شامل 6 اصل راهنما است که الهام بخش تصمیمات و اقدامات ما است.

فرهنگ سمندریل

نوآوری

کارآفرینی

پایداری

یکپارچگی

دست آورد

اشتیاق