3

8

3

1

تأسیس سمندریل

شرکت سمند ریل در سال 1383 توسط راه آهن ایران (IRIR) و شرکت ایران خودرو (IKCO) به منظور تکمیل زنجیره حمل و نقل و لجستیک با استفاده از زیرساخت های حمل و نقل ریلی تأسیس شد.

4

8

3

1

راه اندازی حمل و نقل ریلی

2

9

3

1

راه اندازی حمل و نقل فورواردری

5

9

3

1

راه اندازی حمل و نقل جاده ای

7

9

3

1

ایجاد خدمات انبارداری

8

9

3

1

راه اندازی فعالیت های گمرکی

0

0

4

1

ارائه خدمات لجستیکی به عنوان 3PL