09

اولين حمل بدنه خودرو توسط ناوگان جاده اي سمند ريل

با پياده سازي بستر مهندسي حمل و نقل در حوزه جاده اي ، مديريت محترم فني و اجرايي از يک سو و همچنين همکاري صميمانه و سيستماتيک ساير مديريت ها از سوي ديگر ،عملياتي شدن برنامه هاي پيش بيني شده جهت ورود قدرتمند و برنامه ريزي شده شرکت سمند ريل به حوزه حمل کالا از طريق شبکه جاده اي در کمترين زمان ممکن محقق گرديد. بکارگيري مجرب ترين تيم هاي فني جهت سرويس و نگهداري کشنده ها ،تيم اداري چابک و کار آزموده و همچنين جذب رانندگان حرفه اي باسوابق کاري درخشان از بارزترين اقدامات انجام شده در مقطع زماني يک ماهه ميباشد.
با توجه به موارد مذکور ،اولين فاز حمل کالا در قالب حمل بدنه خودرو سمند از مبدا ايرانخودرو تهران به مقصد ايرانخودرو تبريز با موفقيت کامل در قالب حمل روزانه حداقل ۳۰ بدنه محقق گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.